MENIU

Informacija puslapio lankytojams

Naudojimosi sąlygos

Naršydami šiame tinklapyje ar naudodamiesi per šį tinklapį teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate su žemiau išdėstytomis sąlygomis.

Pristatymo sąlygos

Prekių siuntimo kaina nepriklauso nuo užsakymo dydžio. Pristatome nurodytu adresu visoje Lietuvoje. Prekes, esančias sandėlyje, išsiunčiame per vieną darbo dieną nuo mokėjimo gavimo datos. Prekės įprastai pristatomos per tris darbo dienos nuo išsiuntimo dienos. Pristatymas Vilniuje nemokamas, visuose kituose miestuose - 10 eurų. Jeigu prekės nėra sandėlyje, galite ją rezervuoti, o dėl tikslių pristatymo terminų jums pranešime jūsų nurodytais kontaktais.

Garantinė informacija

Garantija teikiama dėl gamintojo kaltės atsiradusiems prekės defektams. Pardavėjas* įsipareigoja priimti nekokybišką prekę, kurį buvo įsigyta iš Pardavėjo* ir teikti ribotą 2 metų garantiją nuo prekės įsigijimo datos. Trumpesnė, 6 mėnesių garantija taikoma akumuliatoriams, kadangi jų tarnavimo laikas priklauso nuo laikymo sąlygų, o padangoms taikoma 3 mėnesių garantija. Kad akumuliatoriai tarnautų ilgiau, rekomenduojame juos nelaikyti iškrautų, taip pat drėgnose ir vėsiose patalpose. Tinkamai prižiūrint prekę, ji tarnaus ilgiau. Kreipiantis dėl prietaiso remonto į kitas įmones arba taisyklas prietaiso garantija nustoja galioti. Garantija negalioja defektams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimosi prekėmis arba prekės naudojimo taisyklių pažeidimo. Garantija negalioja, jei bandoma prekę pataisyti arba ardyti savarankiškai. Prašome įdėmiai perskaityti naudojimo instrukciją prieš naudodami įrangą.

Asmeninė informacija

Pateikdami užsakymą, jūs pateikiate ir savo asmens duomenis. Šie duomenys išimtinai bus naudojami tik užsakymo apdorojimui ir patvirtinimui. Jie nebus perduoti tretiesiems asmenims, nebent tai bus tiesiogiai susiję su užsakymu, pavyzdžiui, bankams ar prekių pristatymo įmonėms.

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE www.ninebots.lt TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – Edvardas Kazlauskas, Ninebot pardavėjas Lietuvoje, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą Nr. 134697. Tel. nr.: +370 67986000, e.pašto adresas info@ninebots.lt

1.2. www.ninebots.lt – elektroninė parduotuvė.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas www.ninebots.lt , taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai www.ninebots.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose www.ninebots.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.ninebots.lt taisyklės“.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su e-parduotuvės www.ninebots.lt naudojimosi taisyklėmis “. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.ninebots.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti www.ninebots.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.ninebots.lt .
2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus www.ninebots.lt.
2.4. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes internetu www.ninebots.lt nesiregistruodamas (pirkimo metu įvesdamas gavėjo duomenis);
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia užsakymo patvirtinimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.ninebots.lt duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.ninebots.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pirkėjas, naudodamasis www.ninebots.lt , privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.ninebots.lt , bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų www.ninebots.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti www.ninebots.lt esančių elementų išdėstymą.
6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti www.ninebots.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų www.ninebots.lt , teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.6. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą,
i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba
ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
6.7. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ar kituose www.ninebots.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų www.ninebots.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.ninebots.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai www.ninebots.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų www.ninebots.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas www.ninebots.lt laikomas tinkamu informavimu.
7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
7.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
7.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TERMINAI IR TVARKA

8.1. Prekių kainos www.ninebots.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
8.2.2. banko pavedimu;
8.2.3. kiti mokėjimo būdai: Lietuvos Kredito Unijoje, Lietuvos Pašto skyriuose, “PayPost” kioskuose, “Perlo” terminaluose, parduotuvės “Maxima” kasose, “Lietuvos Spauda” arba “Narvesen” kioskuose.
8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 8.2.3 punkte įtvirtintus atsiskaitymo būdus), patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti https://www.ninebots.lt/informacija.
9.1.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
9.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti prekės (-ių) būklę bei pasirašyti perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
9.10. Jei nepavyksta prekės įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei vis tiek nepavyksta įteikti prekių, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

10.1. Kiekvienos www.ninebots.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
10.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę www.ninebots.lt ;
10.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
10.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.ninebots.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
10.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.
10.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
10.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11.TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES, PREKIŲ GRAŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties
11.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša užpildydamas Pardavėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiamas Pirkėjui elektroniniu paštu.
11.1.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
11.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 11.6 punkte numatytos nuostatos.
11.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės 11.3.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
11.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
11.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
11.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
11.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
11.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.
11.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės perdavimo jam dienos.
11.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.
11.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
11.9.1. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).
11.9.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka
11.9.3. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
11.9.4. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.
11.9. 5.Jei Pirkėjas www.ninebots.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.ninebots.lt.
12.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.3. Jei www.ninebots.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
12.4. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis www.ninebots.lt , tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti www.ninebots.lt įvairias akcijas ar žaidimus.
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

*Pardavėjas yra Edvardas Kazlauskas, Ninebot pardavėjas Lietuvoje, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą Nr. 134697.
Kontaktinis telefonas +370 67986000 ir e.pašto adresas info@ninebots.lt